Regulamin Konkursu „Drugie urodziny firmy AjPi Media”

REGULAMIN KONKURSU
„Drugie urodziny firmy AjPi Media”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Drugie urodziny firmy AjPi Media”.
 2. Organizatorem Konkursu jest fan page firmy AjPi Media.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie na profilu Facebook-owym https://web.facebook.com/ajpimedia/ w terminie 11.10.2016-21.10.2016.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
  b) jest fanem strony https://web.facebook.com/ajpimedia
  c) nie jest członkiem rodziny osób zatrudnionych w firmie AjPi Media.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§3

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest dwie książki wydawnictwa One Press Power: „Ty myśl. Inaczej zrobią to za ciebie…” autorstwa Mateusza Grzesiaka oraz „Personal Branding 2.0. Cztery kroki do zbudowania osobistej marki” autorstwa Dana Schawbel’a.
 2. Zdobywcami nagród w Konkursie są dwaj Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu polubią post konkursowy oraz pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: napiszą, którą książkę chcą wygrać oraz odpowiedzą na pytanie: Z której usługi firmy AjPi Media chcieliby skorzystać, wraz z uzasadnieniem wyboru.
 3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 4. Zdobywcy nagrody zostanie powiadomiony o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
 5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres biuro@ajpimedia.pl w terminie 2 (dwóch) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 6. Za przekazanie zwycięzcy informacji o sposobie odbioru nagród odpowiedzialny będzie pracownik firmy AjPi Media.
 7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę AjPi Media.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
 9. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje nagrodę gwarantowaną: Bezpłatną godzinną konsultację strategii promocji firmy.

§4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej oraz numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie http://ajpimedia.pl/blog