Dostępność cyfrowa dla sektora publicznego. Z „AjPi Media” nowe prawo wdrożysz z łatwością

Od 2019 roku obowiązuje ustawa o dostępności mobilnej. Wcześniej tę kwestię regulowało rozporządzenie o Krajowej Ramie Interoperacyjności. Zmiany musiały być wprowadzone, ponieważ wymagano od Polski wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady.

Zgodnie z nowym prawem, wszystkie strony internetowe podmiotów publicznych powinny być dostępne cyfrowo już od 23 września 2020 roku. Jeśli chodzi o aplikacje mobilne – dla nich termin wyznaczono na dzień 23 czerwca 2021 roku.

Pierwsze sprawozdanie ze wdrożenia dyrektyw unijnych ma się odbyć 23 grudnia 2021 roku. Następnie, zgodnie z planem, od 2022 mają posypać się pierwsze kary za brak wprowadzenia zmian na stronach internetowych. Dwa lata później, czyli w 2023 roku podmioty publiczne będą także karane za brak dostępności cyfrowej w kontekście aplikacji mobilnych.

Dostępność cyfrowa – czym jest?

A czym jest brzmiąco nieco enigmatycznie „dostępność cyfrowa”? Według definicji, którą możemy znaleźć na rządowych stronach, są to zmiany, które sprawiają, „(…) że z serwisów internetowych i aplikacji mobilnych mogą wygodnie korzystać osoby z różnymi niepełnosprawnościami np. wzroku, słuchu, ruchu, ale też z niepełnosprawnością intelektualną czy zaburzeniami poznawczymi[1]”.

To oznacza, że dostępność cyfrowa wymaga, aby podmioty publiczne wprowadziły m.in. takie elementy, jak: możliwość wyboru kontrastu strony internetowej, który wspiera osoby słabowidzące oraz starsze, czy czytnik ekranu, który przetwarza tekst na dźwięk.

Ustawa o dostępności cyfrowej obejmuje takie podmioty publiczne, jak:

  • jednostki sektora finansów publicznych,
  • państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej,
  • osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, które wymienione w dwóch wcześniejszych punktach podmioty:
  • finansują ze środków publicznych w ponad 50%, lub
  • posiadają przez ponad połowę udziałów albo akcji, lub
  • nadzorują organ zarządzający, lub
  • mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,
  • związki tych podmiotów,
  • organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób z niepełnosprawnościami i seniorów.

Warto wiedzieć, że ustawa o dostępności stron internetowych oraz aplikacji mobilnych dotyczy tylko tych podmiotów, które już mają narzędzia online oraz tych, które planują je wprowadzić.

Dostępność cyfrowa z „AjPi Media”

Jeśli jesteś podmiotem publicznym, który chce być bardziej otwarty na świat cyfrowy, skontaktuj się z nami!

Zapewniamy pełne wsparcie, począwszy od przystosowania Twojej strony i aplikacji mobilnych do obowiązującego prawa, po specjalistyczne szkolenia, które chętnie przeprowadzimy w Twojej instytucji lub urzędzie!

Zadzwoń: +48 731 638 957  lub napisz maila: biuro@ajpimedia.pl.

 

 

 

 

 

[1]https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/omowienie-wymogow-dostepnosci-cyfrowej-dla-podmiotow-publicznych , dostęp: 16.12.2021, godz. 10:00.